Egzekucja lub zabezpieczenie świadczeń pieniężnych

Podstawową działalnością komornika jest odzyskiwanie dla wierzycieli należności stwierdzonych tytułem wykonawczym. Tytułem wykonawczym jest najczęściej prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności (wyrok, nakaz zapłaty). Do tytułów wykonawczych należą również zaopatrzone w sądową klauzulę wykonalności ugody zawarte przed sądem lub akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji, a także inne dokumenty wskazane w ustawach. Komornik wykonuje również postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego oraz zabezpiecza majątek obowiązanego na podstawie orzeczeń stanowiących tytuł zabezpieczenia bez nadawania klauzuli wykonalności (nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym, wyroki w sprawach gospodarczych).

W celu wyegzekwowania swojej należności od dłużnika należy wystąpić z wnioskiem do komornika i załączyć tytuł wykonawczy w oryginale. We wniosku należy wskazać świadczenie, które komornik ma wyegzekwować. Opcjonalnie wskazać można również sposoby egzekucji (egzekucja z wynagrodzenia, rachunków bankowych, innych wierzytelności, praw majątkowych, ruchomości lub nieruchomości) oraz składniki majątku dłużnika, o których wierzyciel posiada informacje, jednak nie jest to konieczne. Komornik ustali należący do dłużnika majątek, a w razie braku wyboru sposobów prowadzenia egzekucji – skorzysta ze wszystkich dopuszczalnych sposobów. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, która zawsze wymaga wyraźnego wniosku wierzyciela. Wzór wniosku znaleźć można w zakładce Do pobrania.

Analogicznie należy postąpić w przypadku chęci wszczęcia postępowania zabezpieczającego, przy czym sposoby egzekucji mogą być ograniczone treścią tytułu wykonawczego, jeśli jest nim postanowienie sądu. Ponadto nie jest możliwe zabezpieczenie roszczenia poprzez wszczęcie egzekucji z nieruchomości. Wzór wniosku znaleźć można w zakładce Do pobrania.

Obszar działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Joanny Łakomskiej obejmuje właściwość miejscową Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Oznacza to, że komornik z Bydgoszczy działa nie tylko na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, ale także w obrębie całego województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, jak i części województwa warmińsko-mazurskiego. Wyjątkiem w tym zakresie jest egzekucja z nieruchomości – komornik z Bydgoszczy jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych w Bydgoszczy i na terenie powiatu bydgoskiego. Szczegółowe informacje na temat działalności kancelarii komorniczej w Bydgoszczy znaleźć można w zakładce Właściwość terytorialna.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie wymaga wniesienia żadnej opłaty wstępnej. Opłaty egzekucyjne, jako koszty niezbędne do celowego prowadzenia egzekucji, co do zasady ponosi dłużnik. Wierzyciel obowiązany będzie do uiszczenia opłaty egzekucyjnej jedynie w niektórych przypadkach umorzenia postępowania. Wysokość opłat egzekucyjnych określona jest w art. 27-30 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania zabezpieczającego wynosi 300 zł. Następnie komornik pobiera od wnioskodawcy opłatę stosunkową zależną od wartości zabezpieczonego mienia.

W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.