Informacje

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania czynności powierzonych mu ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Do czynności tych należy przede wszystkim prowadzenie postępowań egzekucyjnych świadczeń pieniężnych, czyli odzyskiwanie na rzecz wierzycieli ich należności od dłużników. W zakresie zadań komornika znajduje się również:

  • prowadzenie postępowań zabezpieczających;
  • wykonywanie eksmisji oraz wprowadzanie w posiadanie;
  • sporządzanie spisu inwentarza po zmarłym;
  • doręczanie na wniosek powoda korespondencji sądowej oraz ustalanie aktualnego adresu pozwanego;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • inne czynności powierzone ww. ustawą.

Komornik sądowy przy wykonywaniu czynności ma prawo korzystać ze środków przymusu, m.in. zajęcia składnika majątku, zarządzenia otwarcia lokalu lub pomieszczenia czy ukarania grzywną. Informacji o zakresie terytorialnym działalności kancelarii komorniczej w Bydgoszczy można zasięgnąć w zakładce Właściwość terytorialna. Pytania i wątpliwości kierować można w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Kancelarii. Dane kontaktowe znaleźć można w zakładce Kontakt.